pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Medezeggenschapsraad

 De medezeggenschapsraad (MR)

 WIJ ZIJN ER…………..OOK VOOR U!

Bestuur en directie van De Horizon vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten optimaal betrokken zijn bij de besluiten die de school aangaan en zij gaan daarom graag met hen in gesprek via de MR. De MR kent daarnaast ook een wettelijke grondslag.   

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is geregeld dat iedere basisschool in Nederland een medezeggenschapsraad heeft. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken.

 

                             Kinderen

                 ↕                                            ↕

    Ouders  ↔    MR  ↔   Personeel

                                          ↕

                       Directie

                                          ↕

                    Algemeen directeur

                            ↕

                      Bestuur  ↔ GMR

 

 

Instemming en advies

De MR heeft een zogenaamd instemmingsrecht. Dit wil zeggen dat over bepaalde onderwerpen de MR gevraagd moet worden in te stemmen met de voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. De MR heeft ook een adviesrecht. Op basis van dit adviesrecht kan de MR gevraagd, maar ook ongevraagd advies geven aan de directie of het schoolbestuur. Een volledig overzicht van het wettelijke instemming- en adviesrecht staat in het reglement van de MR (en uiteraard in de WMS).

GMR

Het schoolbestuur van onze school is in handen van de stichting PCPO (zie http://www.stichtingpcpo.nl/). Omdat de stichting PCPO meerdere scholen uit Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel bestuurt, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht. Deze GMR buigt zich over het beleid dat voor alle basisscholen van de stichting hetzelfde is, het zogenaamde bovenschoolse beleid. De GMR bestaat momenteel uit een evenredige vertegenwoordiging vanuit elke MR. Ook niet MR-leden kunnen deelnemen aan de GMR. 

Samenstelling van de MR

In de MR zijn zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd. Omdat onze school twee locaties heeft (Koggerwaard en Roerdomplaan) zijn in de MR die beide locaties evenredig vertegenwoordigd. De MR bestaat uit 2 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (de personeelsgeleding) van beide locaties. De directeur is doorgaans bij de vergadering aanwezig om de beleidsvoornemens te bespreken namens het schoolbestuur.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen door de ouders van de school. De personeelsgeleding van de MR wordt gekozen door de leerkrachten. 

Communicatie met en door de MR

Als een ouder vragen of opmerkingen heeft over schoolbeleid dan is de eerst aangewezen weg dit te bespreken met de leerkracht of de directie van de school. Een ouder kan ook de MR inschakelen door een briefje, een mailtje (MR@horizoncapelle.nl) of een telefoontje naar één van de MR-leden. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd in het Horizontaaltje. Zowel ouders als leerkrachten zijn van harte welkom op deze vergaderingen. Omdat soms onderwerpen worden besproken die privacy(persoons)gevoelig zijn of nog onder embargo zijn vragen wij u uw komst wel vooraf aan ons te melden zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij het vaststellen van de vergaderagenda. De notulen van de MR-vergadering vindt u op deze website onder het kopje “notulen”.

 MR De Horizon 2015-2016:

Marianne Markus  Roerdomplaan  Leerkracht   
Eddie Titahena  Roerdomplaan  Leerkracht  
Vivian Geleijnse  Roerdomplaan    Ouder  
Ella Bos  Roerdomplaan  Ouder  
Marjan Wijnmaalen  Koggerwaard  Leerkracht  
Pietertje Bijl  Koggerwaard  Leerkracht  
Mariëtte Gransbergen  Koggerwaard  Ouder  Secretaris
Caroline Penterman  Koggerwaard  Ouder  Voorzitter
 
   

 

       

Marianne                      Mariëtte                              Ella                 

 

        

Caroline                        Marjan

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |