pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Uitgangspunten bestuur

 

De tien uitgangspunten van de Stichting PCPO Capelle- Krimpen
De stichting heeft tien uitgangspunten geformuleerd naar aanleiding van de identiteitsnota waarin de identiteit vertaald wordt naar praktisch handelen. Van alle scholen wordt verwacht dat zij dit uitwerken in hun situatie.
 
1.    Er is maar één God. Hij schiep de hemel en de aarde en gaf Zijn Zoon.
Vanuit deze gedachte willen wij de dag beginnen en afsluiten, verhalen vertellen, christelijke liederen zingen en gesprekken voeren. Bij het vieren van christelijke feesten zullen wij geen zaken voor het voetlicht brengen die afleiden van de kern van het feest. De methodes die wij gebruiken zijn hiermee in lijn. We verwachten van leerkrachten dat zij de christelijke identiteit van de school vanuit hun geloof kunnen uitdragen op basis van de identiteitsnotitie.
 
2.     Daarom zullen we geen andere zaken hoger of zelfs gelijkstellen aan God.
Alles wat ingaat tegen het geloof in God of oproept andere wegen te bewandelen beschouwen wij als strijdig met de missie. Expliciet vallen hieronder: het promoten van horror, magie, mystiek, occultisme, materialisme en uitingen en gebruiken van andere religies.
 
3.   Het taalgebruik dat wij hanteren (ook via media) geeft weer wie we zijn.
Daarom zijn vulgair, godslasterlijk of neerbuigend taalgebruik strijdig met de missie.
 
4.    We vinden bezinning en rust essentiële onderdelen van ons werk.
Ook vanuit deze gedachte willen we stil staan bij het doel van ons bestaan door weekopeningen, vieringen, jaarafsluitingen of andere gezamenlijke (officiële) momenten. We gaan verantwoord om met elkaars tijd en hechten we er waarde aan om gezamenlijk te lunchen.
 
5.  We hebben respect voor het gezag dat boven ons is gesteld.
Daarom zullen we geen zaken ondernemen die toezicht of evaluatie belemmeren.
 
6.    Mensen zijn geschapen naar het beeld van God en daarom gaan we respectvol met hen om.
We doen dit vanuit de gedachte: “Wat jij niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.” Onze scholen zijn ontmoetingsscholen, waar er ook voor mensen met andere levensovertuigingen plaats is. Er is echter geen plaats voor het praktiseren van andere levensovertuigingen.
 
7.    We willen betrouwbaar zijn in wat we doen.
Als we iets beloven doen we het ook en als we iets afspreken voeren we het ook uit.
 
8.     We gaan respectvol om met het bezit dat ons is toevertrouwd, maar ook met het bezit van een ander. Verspilling, onzorgvuldig gebruik en oneigenlijk gebruik van middelen, materialen en gebouwen is strijdig met de missie.
 
9.    In alles willen wij oprecht handelen.
Wat we zeggen, menen we. We doen ons niet anders  
voor  dan we zijn.
 
10.  Wij gunnen anderen evenveel geluk als wij zelf hebben.
We willen niet handelen ten koste van anderen.

 

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |