pcb De Horizon

Capelle aan den IJssel

Intern begeleiders

Intern begeleiders:


Op onze school zijn Jacqueline Tegelaar en Angela Zeneli de intern begeleiders van de Koggerwaard.

Angelique de Jong is intern begeleider van de Roerdomplaan.


Wat zijn de taken van de interne begeleider

De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten.

Zorg in de klas

Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daar voor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij deze zorg in de klas. Zowel voor de groep als voor de individuele leerling. Voorbeelden hiervan zijn:

·       didactisch en pedagogisch handelen;

·       klassenmanagement;

·       de ontwikkeling ‘partnerschap’ met ouders;

·       het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en handelingsvragen van de leerkracht;

·       het werken met individuele en groepsplannen (opstellen, uitvoeren en evalueren) en het omgaan met specifiek gedrag;

·       het verwerken van adviezen van de hulpverlening in handelingsplannen;

Zorg in de school (samen met ‘derden’)

De leerkracht kan alleen dan voor elk kind een passend onderwijsaanbod realiseren, als er op schoolniveau voldoende ondersteuning is. De intern begeleider zorgt (samen met de directeur) voor het realiseren van een goede ondersteuningsstructuur. Voorbeelden hiervan zijn:

·       het coördineren van de zorg rond leerlingen ( AB'er, logopedist, CJG en wijkteam, leerplicht) op school;

·       benutting van de voorschoolse (zorg)informatie;

·       een goede overdracht (samen met de leerkracht van groep 8) naar het VO;

·       inzicht in de sociale kaart;

·       klassenmanagement;

·       gesprekken met ouders;

·       het zorgbeleid van de school (mee) formuleren;

·       het omgaan met privacy gevoelige informatie;

·       de coördinatie van het zorgteam op school.

Bovenschoolse zorg

Wanneer de extra inspanningen door school en het zorgteam niet helpen is het tijd de vraag voor te leggen aan het bovenschoolse zorg- en adviesteam binnen het samenwerkingsverband.
De taak van de intern begeleider is om (samen met de directeur) ervoor te zorgen alle zorgmogelijkheden optimaal te benutten. Zodat er voor elk kind passende zorg is en de leerkracht ook in staat is elk kind passend onderwijs te bieden
. Voorbeelden hiervan zijn:

·       de voorbereiding en aanmelding bij het samenwerkingsverband (ouders informeren, toestemming regelen en alle relevante informatie verzamelen);

·       deelname aan de SOT-bespreking;

een terugkoppeling naar de school van de adviezen;

copyright © 2013 | pcb De Horizon | locatie Roerdomplaan 88 | 2903 TJ Capelle aan den IJssel | locatie Koggerwaard 1 | 2904 SC Capelle aan den IJssel

directie mevr. N. Bakker | tel. Roerdomplaan 010-4505563 | tel. Koggerwaard 010-4508346 | powered by emjee ICT diensten | Inloggen |