Skip to main content
Kanjerschool

Kanjerschool

Op De Horizon groei je uit tot een kanjer in de maatschappij!

locatie Koggerwaard

locatie Koggerwaard

Koggerwaard 1, 2904 SC, Capelle aan den IJssel

locatie Lijstersingel

locatie Lijstersingel

Lijstersingel 22,  2902 JD,  Capelle aan den IJssel

het team

het team

                                              5- gelijke dagen rooster

5- gelijke dagen rooster

bieb

bieb

Leerlingenzorg

De intern Begeleider (IB) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken wij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling.

De intern begeleider (IB) draagt samen met de leerkracht en de ouders de zorg over de leerlingen van onze school. Gezamenlijk kijken wij wat een kind nodig heeft voor zijn verdere ontwikkeling. Door middel van ons leerlingvolgsysteem houden wij de vorderingen van alle leerlingen in de gaten. In de rapportage ziet u deze resultaten terug. De resultaten worden door de leerkracht en de IB-er meerdere keren per jaar besproken.

 

Leerlingvolgsysteem

Onze school heeft een uitgebreid systeem van zorgverbreding. Wij werken met het leerlingvolgsysteem (LVS) van ParnasSys. De leerlingen van de groepen 1 en 2 worden m.b.v. “de leerlijnen jonge kind” geobserveerd. Hierbij worden allerlei aspecten van de ontwikkeling systematisch geobserveerd en genoteerd en wordt, indien nodig, extra stimulans gegeven op de nog te ontwikkelen gebieden. Met behulp van het Kanjertraining Volgsysteem volgen we de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel gebied gedurende hun schoolloopbaan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen ook de resultaten van de zgn. methodetoetsen taal, rekenen, wereldoriëntatie e.d. en observaties over o.a. tempo, inzet, beweging een plaats in het volgsysteem. De resultaten van deze toetsen vindt u terug in het leerlingenrapport.

In groep 3 t/m 8 worden leerlingen systematisch getoetst m.b.v. IEP leerlingvolgsysteem. Dit systeem is niet leerlinggebonden. We toetsen de kinderen op het gebied van taalontwikkeling, rekenen en lezen. In groep 8 volgt een verplichte eindtoets. De ouders van deze kinderen worden daar apart over geïnformeerd. De resultaten geven een goed individueel-, groeps- en schooloverzicht.

Rapportage

Kinderen van groep 1 en 2 ontvangen 2 x per jaar een rapport. Kinderen van groep 1 alleen wanneer zij voor 1 oktober van het schooljaar zijn begonnen. Hierin vindt u een beschrijving van het gedrag van de leerling op school en bevindingen van de leerkracht naar aanleiding van de observaties.

De kinderen van groep 3 t/m 8 ontvangen 2 x per jaar een rapport (januari en juni) met daarin een beschrijving van het gedrag van de leerling op school, een rapportage van de afgenomen niet-methodegebonden toetsen en een beoordeling voor de methodegebonden toetsen van de diverse vakken.

De leerlingen van groep 8 maken de eindtoets. Ook hiervan ontvangt u een rapportage.